Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Legislatíva - odpady z obalov

 

Ste presvedčení, že sa vyznáte v spleti zákonov ?


 

Na tejto stránke nájdete najdôležitejšie informácie súvisiace s problematikou odpadov z obalov. Vzhľadom na prepojenie zákona o obaloch so zákonom o odpadoch sa vo vzťahu k obalom prednostne uplatňuje zákon o obaloch a až pokiaľ na príslušnú oblasť nie je v zákone o obaloch príslušné ustanovenie, použije sa podporne zákon o odpadoch.

 

Definícia povinnej osoby

Zákon č. 119/2010 Z.z. definuje v § 2 povinnú osobu ako fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá:
1. používa obaly na balenie výrobkov do obalov
2. uvádza na trh výrobky v obaloch
3. uvádza na trh obaly s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám uvedeným v prvom bode
 

Povinnosti povinnej osoby

Zákon č. 119/2010 Z.z o obaloch ukladá povinnej osobe plniť si tieto povinnosti:

► požiadať  Ministerstvo životného prostredia o zápis do registra

► vypracovanie Programu prevencie ( za určitých podmienok )

► zabezpečenie zberu odpadov z obalov vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov uvedených na trh alebo do obehu a ich zhodnocovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov a recyklácie odpadov z obalov ustanovených vykonávacím predpisom

► viesť a uchovávať evidenciu odpadov z obalov ako aj evidenciu zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov

► ohlasovať Ministerstvu životného prostredia údaje z evidencie za kalendárny rok

► na vyžiadanie preukazuje Ministerstvu životného prostredia splnenie povinností podľa predchádzajúceho bodu

► archiváciu dokladov

 

 

 

... profesionálne služby pre Vás

TOPlist
aktualizované: 03.11.2015 15:00:32